algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SQINNO

Welkom op de website van Ultraceuticals / sQinno. Lees deze voorwaarden voordat u de website gebruikt. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de toepassing van deze voorwaarden. Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd door sQinno worden gewijzigd. Door herhaaldelijk gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de toepassing van eventueel gewijzigde algemene voorwaarden.

HOOFDSTUK 1 - ALGEMEEN

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt (waarbij enkelvoud ook meervoud betekent en vice versa):

 • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 • Dag: kalenderdag.
 • Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met sQinno een overeenkomst sluit.
 • Overeenkomst: alle overeenkomsten tussen sQinno en de Klant met betrekking tot de aankoop van de Producten.
 • Partijen: sQinno en de Klant.
 • Product: alle producten aangeboden door sQinno.
 • Schriftelijk: per post of e-mail.
 • sQinno: de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden, zijnde sQinno Cosmetics BV, gevestigd aan Weteringstraat 62, 3741 TH Baarn (KvK-nummer: 85825573).
 • Website: deze website.

 

 1. Algemeen
  • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van de Website, alle offertes, aanbiedingen en Overeenkomsten van sQinno.
  • Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  • De Klant verklaart uiterlijk op het moment van het sluiten van de Overeenkomst een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden van sQinno te hebben ontvangen.
  • sQinno behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Zodra de gewijzigde Algemene Voorwaarden op de Website staan, zijn deze van toepassing op nieuwe gebruikers van de Website en nieuwe Klanten. Bij wijzigingen van de Algemene Voorwaarden zal sQinno bestaande Klanten informeren over de gewijzigde bepalingen. De wijzigingen maken dan onderdeel uit van de Overeenkomst.
  • Indien de tekst van deze Algemene Voorwaarden strijdig is of lijkt te zijn met de tekst van de Overeenkomst, prevaleert de tekst van de Overeenkomst.
  • Indien sQinno op enig moment haar rechten uit de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden niet (onmiddellijk) uitoefent, laat dit haar recht en mogelijkheid om dat in de toekomst (nog) wel te doen onverlet.
  • Indien één van de bepalingen van de Overeenkomst, of deze Algemene Voorwaarden, nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen treden dan in overleg om een ​​nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling overeen te komen. Deze nieuwe bepaling dient in overeenstemming te zijn met het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling.
  • De Klant is niet gerechtigd de Overeenkomst of een of meer van zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van sQinno.
  • Het is sQinno toegestaan ​​om naar eigen goeddunken de Overeenkomst, of haar rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst, en/of het volledige eigendom van de Producten over te dragen aan een derde partij. Door de geldigheid van de Algemene Voorwaarden te aanvaarden, wordt de Klant geacht mee te werken aan een eventuele overdracht door sQinno.
  • sQinno is gerechtigd om in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  • Op deze Algemene Voorwaarden, alle offertes, aanbiedingen en Overeenkomsten tussen Partijen, dan wel alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien en/of daarmee verband houden, en/of alle buitencontractuele geschillen tussen Partijen, is Nederlands recht van toepassing.
  • Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, enige offerte, aanbieding of Overeenkomst tussen Partijen, dan wel enige overeenkomst die daaruit voortvloeit en/of daarmee verband houdt.
  • Alle mogelijke geschillen – ook niet-contractuele geschillen – voortvloeiend uit of verband houdend met deze Algemene Voorwaarden, offertes, aanbiedingen en/of de Overeenkomst zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland.
 1. Aanbiedingen
  • Alle aanbiedingen en prijsopgaven van sQinno zijn vrijblijvend en geschieden op basis van de ten tijde van de aanbieding geldende prijzen en specificaties.
  • sQinno behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in haar Producten, afgebeeld en beschreven op haar Website, in brochures en/of in andere documentatie.
  • Indien sQinno een model of een staal toont, is dit slechts ter aanduiding en kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De te leveren Producten kunnen afwijken van het model of monster.
  • Producten die op de Website worden weergegeven, zijn alleen beschikbaar als de Producten op voorraad zijn. Indien Producten niet op voorraad zijn, kan sQinno niet worden verplicht tot (volledige) nakoming van een Overeenkomst. sQinno zal Klanten op de hoogte stellen als de Klant een Product bestelt dat niet op voorraad is.
  • Aanbiedingen van sQinno kunnen niet worden gebruikt in combinatie met andere aanbiedingen of kortingen, tenzij hiervan Schriftelijk is afgeweken.
 1. Totstandkoming van de Overeenkomst
  • Op de Website kan de Klant Producten bestellen bij sQinno. Een Overeenkomst tussen sQinno en de Klant komt pas tot stand zodra sQinno de bestelling van de Klant Schriftelijk bevestigt of doordat sQinno de bestelling van de Klant uitvoert.
  • sQinno heeft het recht om bestellingen van Klanten te weigeren. Indien een bestelling wordt geweigerd, waardoor geen Overeenkomst tot stand komt, zal dit door sQinno Schriftelijk aan de Klant worden gemeld.
  • (Mondelinge) afspraken tussen Partijen, na totstandkoming van de Overeenkomst, komen eerst tot stand na Schriftelijke bevestiging door sQinno.
  • Afspraken gemaakt met, of toezeggingen gedaan door, ondergeschikten van sQinno, of door sQinno ingeschakelde tussenpersonen en/of derden, binden sQinno alleen indien zij deze afspraken of toezeggingen uitdrukkelijk Schriftelijk aan de Klant heeft bevestigd.
  • Producten besteld via de Website zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik door de Klant en mogen niet door de Klant worden doorverkocht zonder de uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van sQinno. Door Producten te bestellen via de Website, stemt de Klant ermee in de Producten, inclusief enig onderdeel van het Product, niet door te verkopen. sQinno heeft het recht om bestellingen te weigeren of te verminderen - met of zonder kennisgeving - als sQinno - naar eigen goeddunken - van mening is dat de bestelling (mogelijk) resulteert in een overtreding van deze Algemene Voorwaarden.
  • sQinno heeft te allen tijde het recht om te bepalen dat bepaalde Producten pas vanaf bepaalde minimale aantallen worden geleverd.
  • Fraude wordt door sQinno zeer serieus genomen. sQinno is gerechtigd om (vermoedelijke) frauduleuze transacties te melden. sQinno heeft het recht (vermoedens van) fraude te melden bij de relevante autoriteiten en/of organisaties, waarbij afleveradressen, namen, telefoonnummers en/of IP-adressen mogen worden gebruikt.
 1. Loven
  • Alle prijzen zijn in euro's en inclusief BTW, belastingen en bezorgkosten, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders vermeld. Het transport dient te worden betaald volgens het tarief dat geldt op de datum en het tijdstip van levering. Voor meer informatie verwijst de klant van sQinno naar zijn transport en levering
  • sQinno is niet verantwoordelijk voor douane-, import- en/of exportkosten. Importbeperkingen verschillen van land tot land. De Klant is verantwoordelijk voor eventuele douane-, import- en/of exportkosten en/of andere importgerelateerde kosten en/of heffingen.
  • De offertes en/of offertes van sQinno zijn leidend, eventuele prijsverhogingen voorbehouden.
  • sQinno behoudt zich het recht voor om de prijzen van Producten zoals afgebeeld op de Website op elk moment aan te passen.
  • De Klant kan geen rechten ontlenen aan in het verleden door sQinno gegeven bonussen, kortingen of aanbiedingen.
 1. Levering
  • De opgave van een levertijd door sQinno is slechts indicatief (geen fatale termijn), tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant sQinno schriftelijk in gebreke te stellen.
  • Overschrijding van de (verwachte) levertijd leidt niet tot wanbetaling of aansprakelijkheid van sQinno. Bij overschrijding hiervan zal sQinno de Klant hiervan op de hoogte stellen en de Klant informeren over de nieuwe levertijd.
  • Indien sQinno niet binnen de nieuwe levertijd levert, heeft de Klant als enig en uitsluitend rechtsmiddel de mogelijkheid om de betreffende niet uitgevoerde delen van de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat de Klant recht heeft op vergoeding van schade en/of kosten.
  • De levertijd gaat in op het laatste van de volgende tijdstippen:
 2. de dag van totstandkoming van de Overeenkomst; of
 3. de dag van ontvangst door sQinno van hetgeen volgens de Overeenkomst eventueel vooraf door de Klant betaald dient te worden.
  • Indien de termijn waarbinnen levering zal plaatsvinden wordt uitgedrukt in dagen, wordt onder dag verstaan ​​een werkdag en/of een zaterdag, niet zijnde een zon- of feestdag.
 1. Levering en risico
  • Het moment van levering is het moment dat het risico van de Producten overgaat op de Klant.
  • Tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering standaard Ex Works (Incoterms meest recente versie).
  • Indien de Klant zelf het transport van de Producten regelt, geschiedt dit voor rekening en risico van de Klant.
  • Indien de Producten niet op de overeengekomen leveringsdatum kunnen worden geleverd, doordat de Klant de Producten weigert of niet in ontvangst neemt, wordt dit gezien als het moment van levering en het moment waarop het risico met betrekking tot de Producten overgaat van sQinno op de klant. sQinno bepaalt in dat geval – naar eigen inzicht – of zij de Producten nogmaals probeert te leveren of laat bezorgen. Daarnaast is sQinno gerechtigd de Producten op te slaan voor rekening en risico van de Klant. sQinno zal de Producten niet eerder ter beschikking stellen dan nadat de Klant de extra kosten van transport en/of opslag – indien van toepassing – heeft betaald. Indien de Klant de Producten niet binnen 1 maand vanaf het oorspronkelijk overeengekomen tijdstip van levering afneemt, is sQinno na sommatie gerechtigd de Producten aan andere klanten te leveren of anderszins over de Producten te beschikken, onverminderd het recht van sQinno om de kosten te dekken. verbonden aan de opslag van de Producten en de niet-aanvaarding door de Klant, evenals eventuele schade, op de Klant te verhalen.
  • sQinno is gerechtigd leveringen en/of Producten in deelleveringen te leveren. Indien sQinno gebruik maakt van deelleveringen, kan SQinno per deellevering factureren.
  • Als de voorraad van sQinno om welke reden dan ook beperkt is, heeft sQinno het recht om de beschikbare Producten naar eigen goeddunken onder haar klantenbestand te distribueren en dit kan ertoe leiden, afhankelijk van de gegeven situatie, dat er minder Producten aan de Klant worden geleverd dan overeengekomen in de Overeenkomst, of dat slechts een deel van (een) Product(en) wordt geleverd, zonder dat sQinno enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid jegens de Klant kan ontstaan ​​voor enige daaruit voortvloeiende schade.
 1. Annulering / retour
  • De Klant kan de Overeenkomst annuleren of wijzigen tot het moment dat wijziging niet langer is toegestaan ​​en/of mogelijk, zoals opgenomen in het Retourbeleid van sQinno. Indien de bestelling al naar de Klant is verzonden, dient de Klant de retourprocedure te volgen zoals beschreven in het Retourbeleid.
  • Als de klant de bestelling wil annuleren voordat deze naar de klant is verzonden, moet de klant contact opnemen met de klantenservice van sQinno op het volgende e-mailadres: cosmetics@sqinno.com.
  • Indien de Klant van gedachten verandert over de aankoop van een Product, kan de Klant het Product - mits ongeopend - binnen 30 Dagen na aankoop retourneren, waarbij de aankoopprijs volledig aan de Klant wordt terugbetaald. Geopende Producten kunnen niet geretourneerd worden. Tenzij de retourzending het gevolg is van een fout in de levering door sQinno, draagt ​​de Klant de kosten van de retourzending. Meer informatie over retourneren vind je in sQinno's.
  • Indien sQinno de annulering van de Overeenkomst (gedeeltelijk) accepteert conform de procedure in het Retourbeleid, zal sQinno de betaling van de Klant aan de Klant terugbetalen in overeenstemming met het gedeelte van de Overeenkomst dat is geannuleerd. De Klant draagt ​​de kosten van het retourneren van Producten.
  • sQinno mag een Overeenkomst in ieder geval opzeggen indien (niet-uitputtend):
 2. er is een onjuiste prijs (kennelijke vergissing); of
 3. sQinno is ervan overtuigd dat de Overeenkomst niet kan worden vervuld volgens de verwachtingen van de Klant.

sQinno zal het Schriftelijk kenbaar maken indien zij de Overeenkomst opzegt. Indien de Klant in de onder (b) genoemde situatie toch uitvoering wil geven aan de Overeenkomst, vervalt het recht van klacht, teruggave en terugbetaling van de Klant.

 1. Meldingen
  • Alle kennisgevingen of andere mededelingen onder de Overeenkomst aan sQinno moeten schriftelijk worden gedaan en per aangetekende post of e-mail worden verzonden naar respectievelijk het volgende adres of e-mailadres:

Adres:

Weteringstraat 62, 3741 TH Baarn

E-mailadres

info@sqinno.com

 

of naar het adres en/of e-mailadres dat sQinno heeft opgegeven als adres en/of e-mailadres voor het ontvangen van notificaties of andere communicatie.

 • Elke kennisgeving of andere communicatie is van kracht vanaf het moment van overhandiging (indien aangetekend verzonden) of het moment van succesvolle verzending (indien verzonden per e-mail).
 • Als bewijs dat een kennisgeving of andere communicatie is overhandigd of met succes is verzonden, volstaat het te bewijzen dat de envelop met de kennisgeving of andere communicatie correct is geadresseerd en per aangetekende post is verzonden, of dat de e-mail correct is geadresseerd en verstuurd. Bewijs van het tegendeel van het bovenstaande wordt hierbij uitgesloten. Dit is een bewijsovereenkomst.
 1. Rekening
  • Om bestellingen te kunnen plaatsen en gebruik te kunnen maken van bepaalde onderdelen van de Website, dient de Klant een account aan te maken. De registratie van een account is gratis. Om een ​​account aan te maken, moet de Klant:
 2. nauwkeurige en actuele persoonlijke informatie verstrekken, waaronder zijn naam, adres en een geldig e-mailadres; En
 3. minimaal 18 jaar oud zijn en bevoegd zijn tot het aangaan van geldige overeenkomsten.
  • Om gebruik te kunnen maken van het account, maakt de Klant zelf een gebruikersnaam en wachtwoord aan.
  • De Klant dient de toegang tot zijn account te beveiligen tegen onbevoegden door middel van de gebruikersnaam en het wachtwoord. De Klant dient met name het wachtwoord strikt geheim te houden. sQinno mag ervan uitgaan dat alle handelingen vanaf het account van de Klant na het inloggen met zijn gebruikersnaam en wachtwoord, door de Klant worden gedaan en/of onder zijn leiding en toezicht. Voor al deze handelingen is de Klant aansprakelijk.
  • sQinno is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens.
  • Indien de Klant meent dat onrechtmatige toegang tot het account van de Klant heeft plaatsgevonden, zal de Klant dit onverwijld Schriftelijk melden aan sQinno.
  • sQinno heeft het recht om op elk moment een account te verwijderen.
 1. Betaling
  • Tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders is overeengekomen, vindt betaling plaats direct na bestelling van de Producten via de Website.
  • Indien Schriftelijk is overeengekomen dat bij bestelling van de Producten via de Website niet direct wordt betaald, bedraagt ​​de betalingstermijn van facturen van sQinno 14 Dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders is overeengekomen.
  • sQinno mag altijd vooruitbetaling van de factuur verlangen.
  • Indien een besteld Product niet leverbaar is, wordt het aankoopbedrag teruggestort.
  • Alle kosten van de Klant aan sQinno worden in volgorde van opeisbaarheid aangewezen om 1) de kosten, 2) de rente en 3) de hoofdsommen te voldoen.
  • Nadat de betalingstermijn zoals beschreven in dit artikel ongebruikt is verstreken, is de Klant direct in verzuim en is hij aan sQinno een rentevergoeding verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente conform art. 6:119a BW en alle buitengerechtelijke kosten, berekend conform de Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten, waarbij een minimumbedrag van € 100,- zal gelden.
  • De Klant is niet bevoegd tot verrekening of verrekening over te gaan.
  • Indien de Klant in gebreke blijft of in geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, beslag of (voorlopige) surseance van betaling, aanvraag of verlening van toelating tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP), of een WHOA-regeling, zijn alle (toekomstige) vorderingen van sQinno op de Klant zijn onmiddellijk opeisbaar.
  • De (toekomstige) vorderingen van sQinno op de Klant worden onmiddellijk opeisbaar indien sQinno gegronde vrees heeft te veronderstellen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen of dat een gestelde zekerheid onvoldoende blijkt. Indien een van deze situaties zich voordoet, is sQinno tevens gerechtigd om eventuele verdere prestaties op te schorten totdat zij zekerheid heeft dat deze prestatie zal worden betaald, onverminderd het recht van sQinno om schadevergoeding te vorderen.
 1. Behoud
  • Alle door sQinno geleverde Producten, al dan niet bewerkt, blijven eigendom van sQinno totdat de Klant alle verplichtingen uit de tussen Partijen gesloten Overeenkomst is nagekomen.
  • De Klant is niet bevoegd de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze over te dragen of te bezwaren, tenzij dit geschiedt in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de Klant met voorafgaande uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van sQinno. Dit artikel heeft goederenrechtelijke werking in de zin van artikel 3:83 BW.
  • Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Klant verplicht sQinno hiervan zo spoedig mogelijk Schriftelijk op de hoogte te stellen.
  • De Klant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van sQinno te bewaren.
  • Voor het geval sQinno haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant reeds onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan sQinno of door sQinno aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van sQinno zich bevinden en die goederen terug.
 1. Klachten
  • De Klant is verplicht de geleverde Producten op conformiteit te controleren op het moment van levering. Daarbij dient Afnemer onder meer te onderzoeken of kwaliteit – voor zover mogelijk – en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen.
  • Indien een bestelling verloren gaat en/of beschadigd raakt tijdens het transport, dient de Klant contact op te nemen met sQinno. Indien mogelijk lost sQinno het probleem op in samenwerking met de koerier.
  • Klachten van de Klant over het niet voldoen aan de Overeenkomst van de door sQinno geleverde Producten worden door sQinno slechts in behandeling genomen indien deze klachten binnen 48 uur na levering Schriftelijk zijn ingediend bij sQinno onder vermelding van een omschrijving van het gebrek. Later of mondeling ingediende klachten over de berekende prijzen en facturen worden niet in behandeling genomen.
  • Klachten van de Klant met betrekking tot het niet nakomen van de Overeenkomst van de door sQinno geleverde Producten dienen uiterlijk 48 uur na ontdekking van het niet-zichtbare gebrek – of nadat het niet-zichtbare gebrek had kunnen ontstaan ​​– Schriftelijk te worden ingediend bij sQinno. geconstateerd – tot zes maanden na levering van de Producten, welke termijn als vervaltermijn te beschouwen is, tenzij het – indien van toepassing – een garantieclaim betreft.
  • Klachten over berekende prijzen en andere klachten over facturen dienen binnen een redelijke termijn van uiterlijk 7 Dagen na factuurdatum Schriftelijk te worden ingediend bij sQinno, onder vermelding van de aard van de klacht. Later of mondeling ingediende klachten over de berekende prijzen en facturen worden niet in behandeling genomen.
  • sQinno dient door Klant in staat te worden gesteld nader onderzoek te doen naar de gegrondheid van de klacht bij een klacht in de zin van dit artikel binnen 8 Dagen na melding daarvan door Klant bij gebreke waarvan elk recht op garantie vervalt, hiervoor heeft sQinno of een door sQinno aangewezen derde recht op toegang tot de gebrekkige Producten. Bij onterechte klachten staat het sQinno vrij om de onderzoekskosten bij de Klant in rekening te brengen.
  • sQinno garandeert niet dat applicaties of andere softwarediensten foutloos zijn en zonder onderbrekingen functioneren.
  • sQinno heeft het recht klachten niet in behandeling te nemen indien:
 2. er zijn verkeerd bestelde hoeveelheden, volumes en/of productsoorten;
 3. er zijn kleine afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, materiaal en andere afwijkingen die in de branche toelaatbaar worden geacht;
 4. er is een afwijking van het Product van een afbeelding in een catalogus, brochures en ander promotiemateriaal van sQinno of op de Website;
 5. het geleverde Product is blootgesteld aan abnormale omstandigheden, in de ruimste zin van het woord, of anderszins onzorgvuldig is gebruikt, opgeslagen en/of behandeld, of is gebruikt, opgeslagen en/of behandeld in strijd met de instructies van sQinno en/of zijn leverancier;
 6. de Producten zijn niet gebruikt in overeenstemming met de documentatie, instructies en/of gebruiksaanwijzing (op het productlabel) uitgegeven door sQinno en/of haar leverancier.
  • Bij terechte klachten staat het sQinno vrij te kiezen tussen kosteloze vervanging en/of herstel van de geleverde Producten, dan wel (gedeeltelijke) verrekening van het aantal geretourneerde Producten door middel van een creditnota.
  • Bij een recall is de Klant verplicht mee te werken aan de instructies en/of opgelegde procedures van sQinno en/of haar toeleveranciers.
  • Een beroep op dit artikel schort de betalingsverplichting van de Klant niet op.
  • Klachten van klanten van de Klant worden niet in behandeling genomen en worden doorverwezen naar de Klant. Alleen de Klant kan gebreken aan sQinno kenbaar maken en, indien van toepassing, aanspraak maken op de door sQinno gegeven garanties.
 1. Allergische reacties
  • Producten dienen te worden gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing op het etiket. In het onverhoopte geval dat de huid van de Klant geïrriteerd raakt of tekenen van een allergische reactie vertoont, dient de Klant onmiddellijk te stoppen met het gebruik van het Product en dient de Klant direct contact op te nemen met sQinno via de Klantenservice en/of het volgende telefoonnummer: +31850608683 om te spreken naar een van de huidtherapeuten van sQinno. Indien de huidtherapeut van sQinno meent dat het Product de huidreactie heeft veroorzaakt, zal sQinno het Product omruilen voor een ander Product.
 1. Website / inhoud gebruiken op sQinno-platforms
  • Door een recensie en/of inhoud - inclusief maar niet beperkt tot opmerkingen, teksten, foto's, video's, audiobestanden, ideeën, codes of andere gegevens of materialen - beschikbaar te stellen op de Website of op een ander platform van sQinno - inclusief , maar niet beperkt tot, Google, LinkedIn, Facebook, Instagram – de Klant en/of gebruiker van de Website en/of ander platform van sQinno stemt ermee in gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Indien de Klant en/of gebruiker van de Website niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, dient de Klant en/of gebruiker van de Website en/of ander platform van sQinno geen review en/of content te plaatsen.
  • Het is verboden het account te gebruiken en/of reviews en/of andere content op de Website en/of andere platforms van sQinno te plaatsen voor handelingen die in strijd zijn met Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Dit omvat het opslaan of verspreiden van informatie die lasterlijk, lasterlijk, racistisch of op een andere manier discriminerend is, evenals het aanmaken van accounts onder de naam van iemand anders of het zich anderszins voordoen als een andere persoon.
  • Daarnaast is het verboden om via het account, de Website en/of ander platform van sQinno content te plaatsen:
 2. die onjuist, onvolledig of misleidend is;
 3. dat ongepast en/of onfatsoenlijk is;
 4. die inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht en/of privacyrecht van een derde partij;
 5. waarvoor de Klant wordt gesponsord of anderszins wordt gecompenseerd;
 6. die informatie bevat die verwijst naar andere websites, adressen, e-mailadressen, contactgegevens of telefoonnummers;
 7. om andere Klanten te benaderen voor commerciële doeleinden; of
 8. die computervirussen, wormen of andere potentieel schadelijke computerprogramma's of -bestanden bevat.
  • De Klant en/of gebruiker van de Website en/of ander platform van sQinno die content plaatst op de Website en/of ander platform van sQinno verklaart en garandeert:
 9. de enige en onafhankelijke auteur zijn en enig intellectueel eigendomsrecht daarop bezitten;
 10. de leeftijd van ten minste 13 jaar hebben bereikt;
 11. dat de inhoud mag worden gebruikt door sQinno;
 12. dat gebruik van de inhoud geen inbreuk vormt op deze Algemene Voorwaarden; En
 13. dat (het gebruik van) de content geen schade berokkent aan enige natuurlijke persoon en/of rechtspersoon.
  • sQinno kan weigeren om een ​​review en/of andere content – ​​om welke reden dan ook – op haar Website of ander platform te plaatsen. sQinno heeft het recht om beoordelingen en/of inhoud die op haar Website en/of ander platform is geplaatst te verwijderen als – naar eigen goeddunken van sQinno – deze Algemene Voorwaarden schendt. sQinno garandeert niet dat de Klant en/of gebruiker van de Website en/of ander platform van sQinno enige review en/of content kan wijzigen en/of verwijderen.
 1. Links naar derden
  • Op deze Website kunnen links worden geplaatst naar andere websites waarop sQinno geen invloed heeft. sQinno is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Hoewel sQinno in het algemeen de inhoud van deze websites zal goedkeuren, geeft sQinno geen enkele garantie en is sQinno niet verantwoordelijk voor enig aspect en/of enige inhoud van deze websites. De links naar dergelijke websites worden alleen voor het gemak aangeboden en zijn mogelijk niet actueel. Het gebruik van een dergelijke link is op eigen risico.
 1. Advies en informatie
  • De adviezen en informatie op de Website zijn van algemene aard en zijn niet bedoeld ter vervanging van enig professioneel advies voor individuele en/of specifieke gevallen. Hoewel sQinno er alles aan doet om de informatie op de Website accuraat en up-to-date te houden, kan sQinno niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies en/of schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie.
 1. Betrouwbaarheid
  • In geval van een toerekenbare tekortkoming in de prestatie harerzijds is de aansprakelijkheid van sQinno voor schade beperkt tot het bedrag van de factuurwaarde van de betreffende producten waarmee de schade verband houdt. De aansprakelijkheid van sQinno is in ieder geval beperkt tot de dekking die de (aansprakelijkheids)verzekering uitkeert.
  • Onder schade wordt uitsluitend verstaan ​​directe schade, bestaande uit: 1) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden en er daadwerkelijk sprake is van schade en aansprakelijkheid van sQinno, 2) de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van sQinno aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan sQinno kan worden toegerekend en 3) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat hij deze schade heeft geleden en dat deze kosten daadwerkelijk hebben bijgedragen aan beperking van de schade.
  • sQinno is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade van de Klant zoals gederfde inkomsten, stagnatieschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade, schade als gevolg van aanspraken van klanten van de Klant.
  • De Klant draagt ​​de verantwoordelijkheid om sQinno tijdig de relevante, juiste en volledige informatie ter beschikking te stellen die sQinno nodig heeft voor de uitvoering van de Overeenkomst. sQinno mag uitgaan van de volledigheid en juistheid van de verstrekte informatie. sQinno is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor enige schade en/of kosten die het gevolg zijn van gebreken in en/of het ontbreken van informatie die door de Klant beschikbaar is of had moeten zijn, of van omstandigheden die in de praktijk anders zijn dan die welke sQinno, bij het accepteren van de Overeenkomst, mag aannemen.
  • Voorwaarde voor het ontstaan ​​van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan ​​ervan Schriftelijk meldt bij sQinno conform de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen termijnen. Iedere vordering jegens sQinno, tenzij deze door sQinno is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan ​​van de vordering.
  • sQinno besteedt de nodige zorg aan een optimale werking en beveiliging van haar Website en de via haar Website verkregen gegevens, maar kan het resultaat van die zorg niet garanderen. sQinno aanvaardt in dit verband dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade, vernietiging, verlies, diefstal of corruptie van gegevens (waaronder persoonsgegevens) of voor schade als gevolg van een inbreuk op de beveiliging, inbreuk of van de (on)beschikbaarheid van de Website. Evenmin is sQinno aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit ongeautoriseerd of onrechtmatig gebruik van haar Website en/of Producten.
 1. Overmacht
  • In geval van een tekortkoming van sQinno in de nakoming van de Overeenkomst, welke tekortkoming wordt veroorzaakt door overmacht, is het sQinno toegestaan ​​de uitvoering van de Overeenkomst kosteloos op te schorten en is zij derhalve niet gehouden tot enige verplichting uit een Overeenkomst. Indien sQinno door een tijdelijke (langer dan 3 maanden) of blijvende overmachtsituatie niet aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst kan voldoen, is sQinno gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst kosteloos te ontbinden. De Klant heeft in geen geval recht op vergoeding van enige schade, kosten en/of rente.
  • In geval van overmacht zal sQinno de Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van een dergelijke situatie.
  • Onder een niet-toerekenbare tekortkoming van sQinno wordt naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan ​​alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend begrepen:
 2. schade als gevolg van natuurrampen en/of stormschade;
 3. oorlog, oorlogsgevaar en/of enige andere vorm van gewapend conflict waaronder terrorisme of dreiging daarvan in Nederland en/of andere landen waardoor de levering van Producten wordt belemmerd;
 4. stakingen, bedrijfsbezetting, gedwongen sluiting, oproer en elke andere vorm van storing en/of belemmering veroorzaakt door derden;
 5. ziekte van een of meer werknemers die moeilijk te vervangen zijn;
 6. wetgevende of bestuurlijke maatregelen van de overheid die de bevoorrading belemmeren, waaronder in- en uitvoerverboden/belemmeringen;
 7. gebrek aan en/of storingen aan transportmiddelen, productiemiddelen, eventuele machines of energievoorraden;
 8. beperkingen of stopzettingen van leveringen door openbare nutsbedrijven;
 9. brand, waterschade, storingen of ongevallen in het bedrijf van sQinno of van door sQinno ingeschakelde derden;
 10. niet of niet tijdige levering aan sQinno door leveranciers of andere derden;
 11. stagnatie in de aanvoer van goederen, grondstoffen en/of energie;
 12. epidemie en/of pandemie;
 13. beslaglegging op voorraden en/of inventaris bij sQinno of van door sQinno ingeschakelde derden;
 14. liquiditeitsproblemen voor sQinno en/of door sQinno ingeschakelde derden;
 15. uitval of onderbreking van elektrische, netwerk- en/of telefoonsystemen, ransomware en andere (online) aanvallen, computervirussen; En
 16. alle andere oorzaken die buiten haar schuld of risico zijn ontstaan.
  • Indien sQinno in het geval van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of deze gedeeltelijk zal nakomen, dient de Klant de voor dat gedeelte verschuldigde prijs aan sQinno te voldoen.
 1. Opschorting en (tussentijdse) beëindiging
  • sQinno is gerechtigd een account op te schorten en/of te verwijderen en/of de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk Schriftelijk te ontbinden dan wel op te schorten zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd het recht van sQinno om in plaats daarvan van ontbinding of opschorting nakoming te vorderen en onverminderd haar recht op schadevergoeding, indien:
 2. de Klant de op hem rustende verplichtingen niet nakomt en dit verzuim niet binnen 10 Dagen na de datum van verzending van de ingebrekestelling is opgeheven;
 3. de Klant de verplichtingen in artikel 2 en/of 16.3 schendt;
 4. de gegevens van de Klant – om welke reden dan ook – kunnen niet worden geverifieerd;
 5. na het sluiten van de Overeenkomst sQinno ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal kunnen nakomen;
 6. de Klant (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt ​​of surseance van betaling wordt verleend;
 7. het faillissement van de Klant is aangevraagd of de Klant in staat van faillissement is verklaard;
 8. de Klant toelating tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) aanvraagt, of dat de Klant toestemming krijgt voor de WSNP;
 9. beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel van het vermogen van de Klant of er sprake is van liquidatie van de Klant;
 10. er wordt een regeling getroffen met schuldeisers conform de WHOA; of
 11. de zeggenschap over de Klant direct en/of indirect op enigerlei wijze verandert.
  • De Klant dient sQinno onverwijld Schriftelijk op de hoogte te stellen van bovenstaande omstandigheden.
  • Indien sQinno de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt of opschort, is iedere (toekomstige) vordering van sQinno op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
  • Indien een Overeenkomst wordt beëindigd, blijven de artikelen van deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst die naar hun aard bestemd zijn om na beëindiging tussen Partijen voort te duren onverkort van kracht.
 1. Bescherming
  • De Klant – of gebruiker van de Website en/of ander platform van sQinno – vrijwaart sQinno voor alle aanspraken die voortvloeien uit schending van de garanties en/of verplichtingen die zijn aangegaan door de Klant – of gebruiker van de Website en/of ander platform van sQinno – in artikel 16.
  • De Klant en/of gebruiker van de Website vrijwaart sQinno voor alle aanspraken die voortvloeien uit het nalatige, onrechtmatige en/of onrechtmatige gebruik en beheer van de Website en/of Producten.
  • De Klant vrijwaart sQinno voor aanspraken van derden die zien dat door de Klant verstrekte informatie inbreuk maakt op rechten van derden.
  • De Klant vrijwaart sQinno voor alle mogelijke aanspraken van derden, waaronder klanten van Klanten, met betrekking tot enige (vermeende) schade, uit welke hoofde dan ook, voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst en/of het gebruik van de geleverde Producten door de klant.
 1. Intellectueel
  • Alle intellectuele eigendomsrechten waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten, octrooien, databankrechten, morele rechten of andere soortgelijke rechten of vormen van bescherming op de Producten, software, gebruikersinterfaces, software, analyses, ontwerpen, werkwijzen, rapporten , modellen, afbeeldingen, tekeningen, foto's, prototypes, drukwerk, bestanden, Website, website-inhoud en dergelijke berusten uitsluitend bij sQinno en/of haar licentiegevers. Er wordt geen intellectueel eigendomsrecht verleend aan de Klant op de Producten.
  • De Klant mag de handelsmerken van sQinno en/of haar licentiegevers alleen gebruiken voor zover dat nodig is om de Producten te gebruiken. Dit gebruik verleent de Klant geen eigendoms- of andere gebruiksrechten, tenzij anders bepaald in de Overeenkomst. Het is Klant niet toegestaan ​​aanduidingen van sQinno en/of haar licentiegever als rechthebbende te verwijderen of onleesbaar te maken.
 1. Geheimhouding
  • Alle informatie, in de breedste zin van het woord, waaronder maar niet beperkt tot bedrijfsinformatie die gericht is op specifieke kenmerken van het Product of bedrijf van sQinno (werkproces, proces en prijsstelling), die door sQinno aan de Klant wordt verstrekt in de kader van onderhandelingen of de Overeenkomst is strikt persoonlijk en vertrouwelijk. Deze informatie mag geheel of gedeeltelijk niet openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van sQinno.
  • In afwijking van het vorige lid van artikel is openbaarmaking toegestaan:
 2. waar openbaarmaking vereist is door enige wet- of regelgeving, of een bevel of instructie tot openbaarmaking wordt gegeven door een autoriteit;
 3. indien de vertrouwelijke informatie op of na de datum van de Overeenkomst openbaar is geworden, anders dan door een toerekenbare tekortkoming van een klant, of enige onrechtmatige daad waarvan de betrokken Klant op het moment van openbaarmaking wist of redelijkerwijs kon weten dat het onrechtmatig; of
 4. voor zover bekendmaking geschiedt aan professionele adviseurs van Cliënt, onder voorbehoud van een gelijkwaardige geheimhoudingsplicht.
 1. (Persoonlijke gegevens
  • De Klant staat er voor in dat hij alle voor de Overeenkomst relevante informatie, waaronder alle informatie en andere (persoons)gegevens, waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, aan sQinno zal verstrekken.
  • De Klant staat in voor de juistheid, actualiteit, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan sQinno verstrekte (persoons)gegevens en informatie.
  • Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke (persoons)gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken aan sQinno ter beschikking zijn gesteld, is sQinno niet aansprakelijk voor eventuele door de Klant geleden schade en heeft sQinno het recht de hierdoor gemaakte kosten bij de Klant in rekening te brengen en de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
  • sQinno gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en handelt in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens door sQinno verwijst sQinno naar haar .

HOOFDSTUK 2 – CONSUMENT

 1. Definities

Indien sQinno Overeenkomsten aangaat met consumenten, zijn enkele algemene bepalingen en definities niet (volledig) van toepassing en gelden aangepaste voorwaarden. Dit hoofdstuk 2 over consumenten bevat de bepalingen met betrekking tot consumenten. Voor de toepassing van dit hoofdstuk 2 gelden de volgende aanvullende definities:

 • Bedenktijd: de termijn van 14 dagen waarbinnen een Consument zonder opgave van redenen gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht.
 • Consument: de Klant die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 1. Algemeen
  • In aanvulling op of – bij tegenstrijdigheden – in afwijking van artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden gelden voor Consumenten de volgende bepalingen.
  • sQinno is niet gerechtigd de Overeenkomst of een of meer van haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen, zonder voorafgaande uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van de Consument.
 1. Aanbiedingen
  • In aanvulling op of – bij tegenstrijdigheden – in afwijking van artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden, is dit artikel van toepassing op aanbiedingen aan Consumenten.
  • Aanbiedingen bevatten een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en hun kenmerken. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in aanbiedingen binden sQinno niet.
  • Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Het gaat met name om informatie over:
 2. de totale prijs van de producten (prijzen inclusief btw);
 3. alle transportkosten;
 4. de wijze waarop de Overeenkomst tot stand komt en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 5. de wijze van betaling, levering, uitvoering en de termijn waarbinnen sQinno zich verbindt de zaak te leveren;
 6. de kosten van het gebruik van technieken voor communicatie op afstand voor het sluiten van de Overeenkomst wanneer deze kosten worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief.
 1. Overeenkomst
  • In aanvulling op of – bij tegenstrijdigheden – in afwijking van artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden, gelden voor Consumenten de volgende bepalingen met betrekking tot het sluiten van de Overeenkomst.
  • De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod van sQinno.
  • Indien de Consument het aanbod van sQinno langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt sQinno onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door sQinno is bevestigd, kan de Consument de Overeenkomst ontbinden.
 1. Levering
  • In aanvulling op of – bij tegenstrijdigheden – in afwijking van artikel 7 en 8 van deze Algemene Voorwaarden, gelden voor Consumenten de volgende bepalingen met betrekking tot de levering.
  • Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan sQinno kenbaar heeft gemaakt.
  • sQinno zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een overeenkomst niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat de overeenkomst is gesloten bericht. De Consument heeft in dat geval het recht de Overeenkomst te ontbinden, nadat de Consument sQinno eerst een aanmaning heeft gestuurd en in gebreke heeft gesteld.
  • In geval van ontbinding conform het vorige lid heeft sQinno recht op een vergoeding voor het gedeelte van de Overeenkomst dat reeds door sQinno is uitgevoerd. Het bedrag dat de Consument betaald heeft zal – voor zover dit hoger is dan de hiervoor genoemde vergoeding voor sQinno – zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 Dagen na ontbinding, door sQinno worden terugbetaald.
  • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij sQinno tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen vertegenwoordiger van sQinno, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien de Consument zelf een vervoerder kiest, gaat het risico van sQinno over op de vervoerder, of de Consument, indien hij het product aan de vervoerder overdraagt.
 1. Klachten
  • In aanvulling op of – bij tegenstrijdigheid – in afwijking van artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden, gelden voor Consumenten de volgende bepalingen met betrekking tot klachten.
  • Consumenten dienen geleverde Producten binnen een redelijke termijn te inspecteren.
  • Eventuele klachten over zichtbare gebreken met betrekking tot de door sQinno geleverde Producten dienen binnen bekwame tijd – in ieder geval binnen 2 maanden – na ontvangst van het Product Schriftelijk bij sQinno te worden ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de klacht betrekking heeft.
  • Eventuele klachten met betrekking tot niet-zichtbare gebreken met betrekking tot de door sQinno geleverde Producten dienen binnen bekwame tijd - tenminste 2 maanden - na ontdekking van het gebrek, of nadat het gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, Schriftelijk te worden ingediend bij sQinno, nauwkeurig aangeven op welke feiten de klacht betrekking heeft.
  • Voor zover er sprake is van vervaltermijnen, zullen deze ten aanzien van Consumenten nooit korter zijn dan de wettelijke vervaltermijn.
 1. Loven
  • In aanvulling op of – bij tegenstrijdigheden – in afwijking van artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden gelden voor Consumenten de volgende bepalingen.
  • De prijzen van Producten worden op de Website weergegeven inclusief btw en andere kosten en/of heffingen.
  • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 1. Bevoegde rechter
  • In aanvulling op of – bij tegenstrijdigheden – in afwijking van artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden gelden voor Consumenten de volgende bepalingen.
  • Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank Oost-Brabant, tenzij een andere rechter volgens de wet bevoegd is om van het geschil kennis te nemen en de Consument binnen 6 weken , nadat sQinno jegens de Consument Schriftelijk een beroep op deze bepaling heeft gedaan, kiest voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.
 1. Herroepingsrecht
  • Uitgangspunt is dat de van sQinno afkomstige Producten beantwoorden aan de Overeenkomst en deugdelijk zijn. De consument heeft hier recht op.
  • Bij aankoop van Producten op afstand heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 Dagen. Deze bedenktijd gaat over:
 2. de dag na ontvangst van het Product door de Consument (of een vooraf door de Consument aangewezen en aan sQinno kenbaar gemaakte vertegenwoordiger); of
 3. de dag waarop de Consument (of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is) het laatste Product heeft ontvangen, indien de Consument in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd; of
 4. de dag waarop de Consument (of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is) de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen, indien de levering van een Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen.

Het herroepingsrecht kan ook worden gebruikt voordat de levering heeft plaatsgevonden.

 • Het herroepingsrecht voor consumenten geldt niet voor:
 1. de levering van Producten die snel bederven en/of een beperkte houdbaarheid hebben; of
 2. de levering van Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
  • Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product en al het geleverde. Hij zal het Product slechts uitpakken in de mate die nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product wenst te behouden. De consument moet de aard, de kenmerken en de werking van het product kunnen beoordelen, zodat verpakking e.d. kan worden verwijderd. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het Product als een behandeling daarvan tijdens de Bedenktijd verder gaat dan nodig is om de aard, kenmerken en werking vast te stellen.
  • Consument die gebruik wil maken van het Herroepingsrecht is verplicht dit tijdig door middel van een ondubbelzinnige verklaring aan sQinno kenbaar te maken.
  • sQinno bevestigt onverwijld de ontvangst van de opgave als vermeld in het vorige lid aan de Consument.
  • Indien de Consument van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het Product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking, binnen 14 Dagen nadat hij kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn Herroepingsrecht, retourneren aan sQinno, conform de door sQinno verstrekte redelijke en duidelijke instructies, of de Consument zal aantonen dat het Product is teruggezonden conform de door sQinno verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Instructies.
  • Indien de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending van het Product voor zijn rekening.
  • Binnen 14 Dagen na de opgave van de Consument zal sQinno, indien de Consument de aankoopprijs van het Product reeds had betaald, het aankoopbedrag (inclusief de leveringskosten) terugbetalen via hetzelfde betaalmiddel dat eerder door de Consument is gebruikt, met inachtneming van de uitdrukkelijke toestemming van de Consument om dit op een andere manier te doen.
  • Als de consument binnen de bedenktijd geen gebruik maakt van het herroepingsrecht, wordt de overeenkomst definitief.
  • De bepalingen in dit artikel gelden in aanvulling op of – bij tegenstrijdigheid – in afwijking van het bepaalde in hoofdstuk 1 van deze voorwaarden.

Informatie sQinno:

Naam: sQinno Cosmetics BV

Bezoekadres: Weteringstraat 62, 3741 TH Baarn

Telefoonnummer: +31850608683

E-mailadres: cosmetics@sqinno.com

KvK-nummer: 85825573

BTW nummer: NL863756438B01